Verksamhetsinstruktör, funktion

Metodikum är Region Jönköpings Läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering som tillhandahåller tre processer; miljö, simulering och pedagogik. Den kliniska träningen syftar till att utveckla och fördjupa kunskaper och färdigheter kopplat till det vardagliga arbetet. Träningen bedrivs av verksamhetsinstruktörer från respektive klinik eller enhet. På så sätt nyttjas den kompetens som finns lokalt, utbildningen blir direkt kopplad till vad den specifika enheten behöver vilket ger möjlighet för kompetensutveckling för både verksamhetsinstruktörerna och medarbetarna.

Alla medarbetare som fått uppdraget att hålla i någon form av kompetensutveckling, som utförs på din klinik eller på Metodikum

 • Planera, genomföra och utvärdera träning/utbildning
 • Boka material och lokaler relevanta för sin träning och träningen syfte och mål.
 • Ta ansvar för att lära sig att använda utrustning och material som ska nyttjas under utbildningstillfället.
 • Hämta och återlämna material i samma skick och på samma ställa det hämtades på.
 • Ta ansvar för att använda sig av Metodikums resurser i forma av utbildning och pedagogiskt stöd för att effektivisera varje utbildningstillfälle.
 • KLINSIM 1, Grundläggande pedagogik, vad är lärande? Hur planerar, genomför och utvärderar jag en utbildning? Vad är lärande och hur stöttar jag mina medarbetares/deltagares lärande?
 • SIMLAB, workshop, dropin. Vilka frågor du rörande pedagogik, teknik och miljöer?
 • SIMDAY, workshop. Inspiration, diskussioner och goda exempel – hur utvecklar vi oss som instruktörer och våra utbildningstillfällen?
 • Ha god kännedom om lokalerna, olika rum och dess funktioner/möjligheter
 • Förbereda miljöer och rum anpassat efter utbildning, deltagare och dess behov.
 • Återställa rummet/miljö
 • Se till att Lounge och köksutrymmen är i ordning (diskmaskiner är tömda och igångsatta, bord- och bänkytor är torkade och städade).
 • En Metodikuminstruktör stöttar verksamhetsinstruktören framför allt inför, men även under och efter utbildningsinsats.
 • Ett stöd i hur du kan skapa miljöer anpassat till verksamheten och utbildningen syfte och mål.
 • Ett stöd i vilka tekniska och icke-tekniska verktyg som kan användas för att skapa verklighetstrogna träningstillfällen.
 • Ett stöd i hur du kan skapa ett pedagogiskt, effektivt  och lärorikt träningstillfälle utifrån medarbetarnas kunskapsnivå, verksamhetens behov samt utbildningens syfte och mål.