GDPR

Det är viktigt att i sammanhanget poängtera att klinisk träning och utbildning som utförs på Metodikum ska hanteras med respekt gentemot varandra.

Beroende på utformandet av träningen/utbildning utmanas medarbetarna i olika moment. Utförandet av moment i träningen kan vara ”mindre rätt” vilket kan upplevas som ett misslyckande men där reflektionen bidrar till utveckling och lärande. Deltagare kan avböja att bli filmad genom att prata med sin instruktör. Informationsblad finns vid entréer till Metodikum och i alla rum där filminspelning utförs.

Allt inspelat material raderas efter 24 timmar vilket innebär att eventuella önskemål om att få ta del av inspelat material måste anges inom denna tidsperiod. Inspelningarna kan endast ses på Metodikum.

Forskning

I de fall filminspelning är en del av forskningsprojekt, ska godkännande av inspelningarna i forskningsstudien godkännas av fakultet/etisk kommitté samt av varje deltagare i enlighet med därför avsedd dokumentation, vilken sedan arkiveras enligt gängse rutiner.

Länk till intranät Region Jönköpings län
http://intra.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=123402&childId=148940